کتاب وکتابداری باسلام این وبلاگ درسال 1392ایجادوهدف ازایجادآن خدمت به عزیزان وعلاقه مندان به کتاب وکتابداری است امیدوارم موفق وسربلندباشید. http://farzinnn.mihanblog.com 2020-09-21T10:50:32+01:00 text/html 2014-08-23T07:56:00+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی روزپزشک مبارک باد http://farzinnn.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img title="ابوعلی سینا, زندگینامه ابوعلی سینا, زندگینامه ابن سینا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe301.jpg" alt="ابوعلی سینا, زندگینامه ابوعلی سینا, زندگینامه ابن سینا"></div><div style="text-align: center;"><a id="زندگینامه" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px;">زندگینامه</h1></a><b style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">ابو علی سینا</b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">حکیم</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">،&nbsp;</span><a title="فیلسوف" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">فیلسوف</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">، طبیب و&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">دانشمند</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;بزرگ&nbsp;</span><a title="ایران" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">ایرانی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;که در جهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب "امیر پزشکان" شناخته شده است، در ماه صفر از سال 370 هجری قمری در شهر&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">بخارا</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;به دنیا آمد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><table align="left" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><tbody><tr><td style="font-size: 12px;"><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/a/a1/avicenna2.jpg" alt="img/daneshnameh_up/a/a1/avicenna2.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr><tr><td style="font-size: 12px;"><center style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"></font></center></td></tr></tbody></table><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">این حکیم بزرگ که بعدها موثرترین چهره در&nbsp;</span><a title="علم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%84%D9%85" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">علم</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="فلسفه" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">فلسفه</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">جهان اسلامی</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;شد و القابی مانند شیخ الرئیس، حجة الحق و شرف الملک به او دادند، از آغاز کودکی استعداد و شایستگی عجیبی در فرا گرفتن علوم مختلف داشت.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">و از آنجا که پدرش عبدالله سخت در تعلیم و تربیت او می کوشید و خانه او محل ملاقات دانشمندان دور و نزدیک بود، ابن سینا تا ده سالگی تمام&nbsp;</span><a title="قرآن" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">قرآن</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="صرف" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B5%D8%B1%D9%81" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">صرف</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">نحو</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;را آموخت و آن‌گاه به فرا گرفتن&nbsp;</span><a title="منطق" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">منطق</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="ریاضیات" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">ریاضیات</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;پرداخت. استاد وی در علم ریاضیات "ابو عبدالله ناتلی" بود.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">پس از آن نزد "ابو سهیل مسیحی" به یادگیری&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">طبیعیات</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="مابعدالطبیعه" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D9%87" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">مابعدالطبیعه</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">علم طب</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;مشغول شد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">در شانزده سالگی در همه علوم زمان خود استاد بود؛ جز در مابعدالطبیعه؛ آن هم به صورتی که در&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">متافیزیک</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</span><a title="ارسطو" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">ارسطو</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">آمده بود و با آنکه چهل بار تمام این کتاب را مطالعه کرده بود، نمی توانست آن را بفهمد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">تا این که به شرح&nbsp;</span><a title="فارابی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C" class="daneshnameh" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187); text-align: right;">فارابی</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;بر این کتاب دست یافت و توانست مسائل دشوار آن را درک کند.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">هنگامی که ابن سینا به هجده سالگی رسید، دیگر احتیاج به خواندن و فراگیری هیچ علمی نداشت؛ چرا که همه علوم را فرا گرفته بود و تنها لازم بود تا فهم خود را لحاظ عمق افزایش دهد تا آموخته های خود را بهتر درک کند.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">در اواخر عمر خود یکبار به شاگرد مورد توجه خویش،&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); text-align: right;"><u style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;">جوزانی</u></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;گفت که در تمام مدت عمر، چیزی بیش از آنچه که در هجده سالگی می دانسته، نیاموخته است.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div> text/html 2014-08-16T06:53:55+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی تسلیت http://farzinnn.mihanblog.com/post/90 <div style="text-align: center;"><font size="4">جناب آقای مختارپوردبیرکل عزیزودوست داشتنی ما درگذشت پدرگرامیتان رابه شماتسلیت میگوییم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img width="255" vspace="0" hspace="0" border="0" align="top" src="http://www.lisna.ir/images/rajabi/other/sham.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div> text/html 2014-07-28T07:16:16+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی عیدسعیدفطربرتمامی مسلمانان مبارک باد http://farzinnn.mihanblog.com/post/89 <div style="text-align: center;"><img class="irc_mi" src="http://yaspic.ir/wp-content/uploads/2014/07/eyde-fetr-yaspici.ir-4.gif" width="400" height="400" style="font-size: 11px; margin-top: 65px;"></div> text/html 2014-07-08T07:53:24+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی وفات حضرت خدیجه تسلیت باد http://farzinnn.mihanblog.com/post/88 <div id="irc_mimg" style="text-align: center;"><div id="irc_mimg"><a data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=DLDXdkJ_m8ADeM&amp;tbnid=r_G4UxnpqXimMM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.askquran.ir%2Fthread23048.html&amp;ei=h-K7U8nxEqmc0QX_8IDQAQ&amp;bvm=bv.70138588,d.d2k&amp;psig=AFQjCNE9j2FRLu02i3v0MsvR4dmAwBmXag&amp;ust=1404908527770503" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://askquran.ir/gallery/images//5405/3_Untitled-2.png" style="margin-top: 124px;" id="irc_mi" height="297" width="372"></a></div><div id="irc_mimg"><p class="ppara">اُمّ المؤمنین، حضرت خدیجه كبری(س) دختر خویلد بن اسدبن عبدالعزی نخستین همسر رسول خدا(ص)، از زنان شریف، اصیل و نامدار عرب و اسلام می باشد. وی با این كه در عصر جاهلیت، در مكه معظمه دیده به جهان گشود و در آن شهر قبیله گرا و طایفه مدار رشد و كمال یافت، در عفت، نجابت، طهارت، سخاوت، حسن معاشرت، صمیمیت، صداقت، مهر و وفا با همسر، كم نظیر بود و وی را در آن عصر، طاهره و سیده نساء قریش می خواندند و در اسلام یكی از چهار بانویی كه بر تمام بانوان بهشت فضیلت و برتری دارند، شناخته شد و جز دختر ارجمندش حضرت فاطمه زهرا(س)، هیچ بانویی این مقام و فضیلت را نیافت.(1)</p> <p class="ppara">وی پیش از ازدواج با رسول خدا(ص)، در آغاز با هند بن بناس تمیمی، معروف به "ابوهاله" و پس از وی با عتیق بن عابد مخزومی ازدواج كرد و از هر دوی آن ها دارای فرزند شد. پس از مرگ همسر دوم، خدیجه كبری(س) با درایت و خردمندی خویش صاحب دارایی فراوان شد و كاروان های متعددی برای بازرگانی به راه انداخت.</p> <p class="ppara">حضرت محمد(ص) كه پیش از بعثت، بنا به سفارش عمویش ابوطالب(ع) در یكی از سفرهای كارگزاران خدیجه شركت كرد و سود فراوانی نصیب وی نموده بود، علاقه خدیجه را به خویش جلب و زمینه ازدواج با وی را فراهم كرد.</p> <p class="ppara">خدیجه كبری(س) در چهل سالگی با امین قریش، حضرت محمد(ص) كه در سنّ بیست و پنج سالگی بود ازدواج كرد(2) و زندگی شرافتمندانه و اصیلی را پایه ریزی كردند، كه در تاریخ بشریت بی همتا و بی مانند است.</p> <p class="ppara"><br></p></div></div> text/html 2014-07-03T05:38:07+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی 12تیرماه سالروزجنایت جنگی آمریکا درحمله به هواپیمای مسافربری ایران درخلیج فارس گرامی باد http://farzinnn.mihanblog.com/post/87 <div id="irc_mimg"><a data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=gzhL8B9KIxf1lM&amp;tbnid=StlVuVlQiSfOFM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tasnimnews.com%2Fhome%2Fsingle%2F89352&amp;ei=Zyu1U7bROYGs0QWTzoCgCg&amp;bvm=bv.70138588,d.d2k&amp;psig=AFQjCNHmmmdWs80G6Fd8uUmZf9DA1op7jg&amp;ust=1404468426084304" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 0px;" src="http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1392041109440967778644.jpg" id="irc_mi" height="544" width="781"></a></div><div id="irc_mimg"><br></div><div id="irc_mimg"><p style="text-align: justify;"><font size="4">در روز <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87" title="یکشنبه" class="mw-redirect">یکشنبه</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%AA%DB%8C%D8%B1" title="۱۲ تیر">۱۲ تیر</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7" title="۱۳۶۷">۱۳۶۷</a> هواپیمای <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0" title="ایرباس آ-۳۰۰" class="mw-redirect">ایرباس آ-۳۰۰</a> متعلق به <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران" class="mw-redirect">هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران</a> در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3" title="فرودگاه بین‌المللی بندرعباس">فرودگاه بین‌المللی بندرعباس</a> به زمین نشست و طبق برنامه پیش‌بینی شده، قرار بود این هواپیما با شمارهٔ پرواز ۶۵۵ به همراه ۲۷۴ مسافر (با ملیت‌های <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="ایرانی">ایرانی</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C" title="اماراتی" class="mw-redirect">اماراتی</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C" title="یوگسلاوی">یوگسلاوی</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="پاکستان">پاکستانی</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF" title="هند">هندی</a> و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="ایتالیایی">ایتالیایی</a>) و ۱۶ خدمهٔ پرواز که در مجموع ۲۹۰ نفر می‌شدند در ساعت ۱۰ صبح به مقصد <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C" title="دبی" class="mw-redirect">دبی</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C" title="امارات متحده عربی">امارات متحده عربی</a> پرواز کند.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B6%DB%B5%DB%B5_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1#cite_note-6">[۶]</a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B6%DB%B5%DB%B5_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1#cite_note-7">[۷]</a></sup><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B6%DB%B5%DB%B5_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1#cite_note-8">[۸]</a></sup></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4">کاپیتان محسن رضایان، خلبان با سابقهٔ پرواز ۶۵۵ هواپیمای <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0" title="ایرباس آ-۳۰۰" class="mw-redirect">ایرباس آ-۳۰۰</a> بود که بیش از ۷،۰۰۰ ساعت پرواز را در کارنامهٔ خود داشت. هواپیما ایرباس آ-۳۰۰ با ۱۵ دقیقه تأخیر، در ساعت ۱۰:۱۷ صبح به وقت <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ساعت رسمی ایران">ساعت رسمی ایران</a>، از <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3" title="فرودگاه بین‌المللی بندرعباس">فرودگاه بین‌المللی بندرعباس</a> به مقصد <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C" title="فرودگاه بین‌المللی دبی">فرودگاه بین‌المللی دبی</a> برخاست. مدت پرواز تا دبی ۲۸ دقیقه و حداکثر ارتفاع تا ۱۴ هزار <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7" title="پا">پا</a> (۴،۳۰۰ متر) تعیین شد. دقایق نخستین پرواز و مراحل اوج‌گیری تا ارتفاع ۱۲ هزار پایی مطابق طرح پرواز انجام شد و خلبان به‌طور پیوسته با برج مراقبت فرودگاه بندرعباس و مرکز کنترل راه‌های هوایی ایران و امارات متحده تماس داشت.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4">چند لحظه پیش از ورود هواپیمای <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0" title="ایرباس آ-۳۰۰" class="mw-redirect">ایرباس آ-۳۰۰</a> به منطقه کنترل هوایی امارات، در محلی به نام «<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%AA&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="مولبیت (صفحه وجود ندارد)">مولبیت</a>»، خلبان به مرکز کنترل هوایی کشور اطلاع داد که قصد دارد به ارتفاع ۱۴ هزار پایی صعود کند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4"><a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%88_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="ناو جنگی وینسنس آمریکا (صفحه وجود ندارد)">ناو جنگی وینسنس آمریکا</a> در تاریخ هفتم خرداد از بندر <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%AF%DB%8C%DB%8C%DA%AF%D9%88" title="سن دییگو" class="mw-redirect">سن دییگو</a> وارد <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" title="خلیج فارس">خلیج فارس</a> شده بود. <i>ایچنرمارک</i> قلب این <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%88" title="رزم‌ناو">رزم‌ناو</a> به شمار می‌رفت. وظیفه اصلی آن، کشف هدفهای پرنده، اعم از <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9" title="موشک">موشک</a>، هواپیما و پردازش اطلاعات، تعقیب صدها هدف به طور هم‌زمان و کنترل آتش آنها بود، هم‌چنین این <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%88" title="رزم‌ناو">رزم‌ناو</a> به <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D9%88%D8%A7" title="موشک زمین‌به‌هوا" class="mw-redirect">موشک زمین‌به‌هوا</a> با برد ۴۰۸ کیلومتر نیز مجهز بود.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4">در ساعت ۱۰:۲۲ <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%88_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="ناو جنگی وینسنس آمریکا (صفحه وجود ندارد)">ناو جنگی وینسنس آمریکا</a> به حریم آب‌ّهای ایران وارد شده بود،<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B6%DB%B5%DB%B5_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1#cite_note-9">[۹]</a></sup> به دستور <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%28%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%29" title="ناخدا (درجه نظامی)">ناخدا</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%B2" title="ویل راجرز">ویل راجرز</a>، فرمانده ناو وینسنس، موشک استاندارد ۲ را به سوی پرواز ۶۵۵ شلیک کرد. ناگهان هواپیما از صفحه <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1" title="رادار">رادارهای</a> زمینی محو شده و در آب‌های خلیج فارس سقوط کرد. با عدم اطلاع از سرنوشت هواپیما، برج مراقبت فرودگاه بندرعباس، در تماس با دبی، پیگیر سرنوشت پرواز ۶۵۵ شده ولی آن‌ها اظهار بی‌اطلاعی کردند. بلافاصله ستاد تأمین <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86" title="استان هرمزگان">استان هرمزگان</a> وضعیت اضطراری اعلام و فعالیت خود را آغاز کرد. با شناسایی دقیق محل سقوط، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" title="بالگرد">بالگردها</a> و شناورها به موقعیت ۲۶ و ۴۲ عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی منتقل شدند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4">بلافاصله پس از این واقعه، مقامات آمریکایی اعلام کردند که یک فروند هواپیمای <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B4_%D8%AA%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%AA" title="اف-۱۴ تام‌کت" class="mw-redirect">اف-۱۴</a></i> جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داده‌اند. پس از روشن شدن نوع هواپیما، آمریکا ادعا کرد که در این مورد مرتکب اشتباه شده‌اند، اما شواهد بعدی این نظر آنان را مردود جلوه داد. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای ایرباس ایران در خارج از <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="مسیر هوایی (صفحه وجود ندارد)">مسیر هوایی</a> پرواز می‌کرده و رزم‌ناو آمریکایی نیز ۷ بار اخطار رادیویی برای هواپیمای ایران مخابره کرده ولی جوابی دریافت نکرد.</font></p></div> text/html 2014-06-29T08:04:41+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی مدل جدیدصندلی کتابخانه ای http://farzinnn.mihanblog.com/post/85 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/d826f5499073ad0baa879835bf6ce42ebookchair09.jpg" alt="مدل صندلی کتابخانه ای" border="0" title="مدل صندلی کتابخانه ای"></div> text/html 2014-06-29T07:52:34+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی خلاقیت با کتاب http://farzinnn.mihanblog.com/post/83 <div class="Top" style="height: 20px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-image: url(http://www.funpatogh.com/wp-content/themes/funpatoghv4/images/t1.gif); background-attachment: scroll; background-position: 50% 100%; background-repeat: repeat-x;"><div class="Text" style="text-align: right; direction: rtl; line-height: 11px; color: rgb(14, 80, 169); padding-right: 5px; padding-left: 5px; padding-top: 3px; font-size: 11px;"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 72, 133); text-decoration: none;"><h1 style="color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; margin-top: 0px;">خلاقیت با کاغذ کتاب</h1></a></div></div><div class="Down" style="border-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(202, 213, 219); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(202, 213, 219); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(202, 213, 219); margin-bottom: 5px; font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center;"><div class="Text" style="text-align: right; direction: rtl; line-height: 16.5px; padding: 5px;"><div class="Body3"><font face="tahoma" color="000000" style="font-size: 9pt;"><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter02.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter03.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter05.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter06.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p><h4 style="font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><a href="http://www.funpatogh.com/Topic/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8" rel="tag" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;">خلاقیت با کاغذ کتاب</a></h4><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter17.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter16.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p><h4 style="font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><a href="http://www.funpatogh.com/Topic/%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c" rel="tag" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;">کشتی کاغذی</a></h4><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter10.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p><h4 style="font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><a href="http://www.funpatogh.com/Topic/%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c" rel="tag" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;">کشتی کاغذی</a></h4><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter09.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p><h4 style="font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><a href="http://www.funpatogh.com/Topic/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c" rel="tag" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;">پیانو کاغذی</a></h4><p align="center"><a href="http://www.funpatogh.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/9aeefced47e1e9344dda0b59b9ccd538bookalter07.jpg" alt="خلاقیت با کاغذ کتاب" border="0" title="خلاقیت با کاغذ کتاب" style="max-width: 460px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 1px solid rgb(202, 213, 219); padding: 2px;"></a></p></font></div></div></div> text/html 2014-06-29T07:42:14+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی حلول ماه مبارک رمضان برشمامبارک باد http://farzinnn.mihanblog.com/post/82 <div style="text-align: center;"><img class="irc_mi" src="http://images.persianblog.ir/61797_TQdygQlr.jpg" width="497" height="373" style="font-size: 11px; margin-top: 79px;"></div> text/html 2014-06-28T09:41:52+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی کاریکاتورکتاب خوب http://farzinnn.mihanblog.com/post/80 <img src="http://www.lisna.ir/images/goodbook.jpg"> text/html 2014-06-19T06:35:12+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی اخلاق و ویژگی های کتابدار http://farzinnn.mihanblog.com/post/79 <p dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: 15.6pt;"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA"><font color="#ff0000" size="4"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <div align="right"> <table dir="rtl" style="text-align: justify; margin: auto auto auto 6pt;" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-RIGHT:#e0dfe3;PADDING-RIGHT:0in;BORDER-TOP:#e0dfe3;PADDING-LEFT:0in;PADDING-BOTTOM:0in;BORDER-LEFT:#e0dfe3;WIDTH:100%;PADDING-TOP:0in;BORDER-BOTTOM:#e0dfe3;BACKGROUND-COLOR:transparent" width="100%"></td> <td style="BORDER-RIGHT:#e0dfe3;PADDING-RIGHT:0in;BORDER-TOP:#e0dfe3;PADDING-LEFT:0in;PADDING-BOTTOM:0in;BORDER-LEFT:#e0dfe3;WIDTH:100%;PADDING-TOP:0in;BORDER-BOTTOM:#e0dfe3;BACKGROUND-COLOR:transparent" width="100%"></td> <td style="BORDER-RIGHT:#e0dfe3;PADDING-RIGHT:0in;BORDER-TOP:#e0dfe3;PADDING-LEFT:0in;PADDING-BOTTOM:0in;BORDER-LEFT:#e0dfe3;WIDTH:100%;PADDING-TOP:0in;BORDER-BOTTOM:#e0dfe3;BACKGROUND-COLOR:transparent" width="100%"></td> <td style="BORDER-RIGHT:#e0dfe3;PADDING-RIGHT:0in;BORDER-TOP:#e0dfe3;PADDING-LEFT:0in;PADDING-BOTTOM:0in;BORDER-LEFT:#e0dfe3;WIDTH:100%;PADDING-TOP:0in;BORDER-BOTTOM:#e0dfe3;BACKGROUND-COLOR:transparent" width="100%"></td></tr></tbody></table></div> <div align="right"> <table dir="rtl" style="text-align: justify; margin: auto auto auto 6pt;" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-RIGHT:#e0dfe3;PADDING-RIGHT:0in;BORDER-TOP:#e0dfe3;PADDING-LEFT:0in;PADDING-BOTTOM:0in;BORDER-LEFT:#e0dfe3;PADDING-TOP:0in;BORDER-BOTTOM:#e0dfe3;BACKGROUND-COLOR:transparent" valign="top"> <p dir="rtl" style="MARGIN:1.5pt 0in;DIRECTION:rtl;LINE-HEIGHT:15.6pt;TEXT-ALIGN:justify"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA"><b><font size="4">كتابخانه را زمانی دانشگاه مردم می خوانیم كه درهایش به روی مردم گشوده باشد و به خدمت مردم در آید . كتابدار به منزله گشاینده و باز نگهدارنده این درهاست . نقش حرفه ای كتابدار در هر نوع كتابخانه و در هر سطحی ، ایجاد تاْثیر معنی دا ر متقابل بین مردم و اطلاعات است . اطلاعات ، مفتاح پیشرفت است و كتابداران ، كارشناسان گرد آوری و اشاعه اطلاعات هستند یا باید باشند ، به همین دلیل است كه آنها از اهمیت ویژه ای برخوردارند . در این راه به ظاهر ساده ، مصائب و دشواری زیاد است . امكانات همیشه كم و كار ، طاقت فرسا و پر از مسئولیت است . بنابراین كتابدار باید از خصوصیات ویژه ای برخوردار باشد تا بتواند راه را با موفقیت به پایان برد . داشتن مهارتهای تخصصی و علمی كتابدار در این راه به تنهایی كافی نیست ، بلكه مقدم بر آن باید از خصوصیات والای انسانی و اخلاقی برخوردار باشد.</font></b></span></p> <p dir="rtl" style="MARGIN:1.5pt 0in;DIRECTION:rtl;LINE-HEIGHT:15.6pt;TEXT-ALIGN:justify"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA"><b><font size="4">منابع كهن ایران ، حاكی از وجود كتـــابداران اهل ذوق است . از محتوای متون می توان استنباط كرد كه انتخاب كتــابدار برای كتابخــانه های كهن ایران بر اساس دانش و فضل فردی آنان بوده است . وجود كتابداران فاضل مانند : ابن مسكویه ، یحیی بن علی ، معروف به خطیب تبریزی ، خواجه نصیر طوسی و مانند آنها نشان می دهد كتابداری دارای قدر و ارزش بسیار بوده است و جز صاحبان فضل و دانش در راْس آن نمی نشسته اند.</font></b></span></p> <p dir="rtl" style="MARGIN:1.5pt 0in;DIRECTION:rtl;LINE-HEIGHT:15.6pt;TEXT-ALIGN:justify"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA"><b><font size="4">در آئین نامه ای كه برای پرورش عده ای كتابدار در سال 1316 صادر شد ، داشتن گواهی نامه از طرف رئیس آموزشــگاه یا رئیس معارف هر محل ، مشعر بر حسن اخلاق و ذوق كتابدوستی و حسن خط و سلامت چشــم و ارتباط با مردم نیز مد نظر است .</font></b></span></p> <p dir="rtl" style="MARGIN:1.5pt 0in;DIRECTION:rtl;LINE-HEIGHT:15.6pt;TEXT-ALIGN:justify"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA"><b><font size="4">&nbsp;عشق و احترام به مردم اساس است و بر پایه آن ، اعتقاد و ایمان به كار به وجود می آید . همه چیز باید در این قالب قرار گیرد و الا رنگ و بوی متظاهرانه و تصـــنعی به خود میگیرد . كتابداری، حرفه است كه از انزوا گــــزینی به دور است بنابراین كتابـــــداران نه تنها به مقدار زیادی با مراجـــعان كار می كنند بلكه تمام ساعات شغلی خود را بین مردم میگذرانند . مردم دوستی ، صفتی است كه علاقمندی كتابدار را به مردم به عنوان افراد انسانی و نه فقط جویندگان اطلاعات نشان می دهد. <br></font></b><br></span></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2014-06-19T06:33:27+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی قوانین پنجگانه رانگاناتان http://farzinnn.mihanblog.com/post/78 <span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="FA"><b><font size="4"> <p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl;">1. کتاب برای استفاده است. </p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl;">2. هر خواننده ای کتابش. </p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl;">3. هر کتاب خواننده اش. </p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl;">&nbsp;4. در وقت خواننده صرفه جویی کنید. </p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl;">5. کتابخانه موجودی زنده و پویاست.</p> <p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl;"><span lang="FA">این پنج قانون از قوانین معروف در علم کتابداری و اطلاع رسانی می باشد.</span></p></font></b></span></span> text/html 2014-06-18T10:15:45+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی چرخه زندگی طنز http://farzinnn.mihanblog.com/post/77 <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/7/6/150895_750.jpg" align="bottom" border="0" height="716" hspace="0" width="546" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2014-06-18T10:08:30+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی فقط کتابداران می خندند؟ http://farzinnn.mihanblog.com/post/76 <p dir="rtl">روزی خانم خوش لباسی وارد کتابخانه می شود و به کتابدار می گه ببخشید چگونه میشه عضو کتابخانه شد؟ کتابدار : هیچی فقط اگه اهل مطالعه باشی باید..... خانم عجولانه پاسخ می ده: وا چه حرفا من اهل پایتختم&nbsp; پس نمی توانم عضو شوم؟؟!!!!!</p> <p dir="rtl"><font color="#0033cc">از کتابدار بخش فنی (فهرست نویسی) می پرسن: از نظر شما بهترین کتاب چه کتابیه؟</font></p> <p dir="rtl"><font color="#0033cc">کتابدار فوری پاسخ می ده : معلومه دیگه کتابی که در صفحه حقوقش فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) داشته باشه!!!!</font></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 11px;">پسر بچه ای به کتابخونه عمومی می ره و با معصومیت از کتابدار می پرسه : ببخشید شما نمی شه مرا جذب کنید؟!</span></p> <p dir="rtl">کتابدار با تعجب جواب میده: چطوری جذبت کنم؟ اصلا منظورت چیه ؟ به چی می خوای جذب بشی؟</p> <p dir="rtl">پسر بچه : وای تو هم چقد سوال داری! راستش وقتی که خیلی شیطونی میکنم&nbsp; و مدام از بابام سوالات جور وا جور می پرسم ، اونم از دستم خسته می شه و می گه: مگه کتابخونه ها بتونن این بچه رو جذب کنن که شاید آینده درخشانی داشته باشه!</p> <p dir="rtl">کتابدار : آهان از اون نظر!چشم چشم</p> <p dir="rtl">بچه شادمان ادامه می ده : خوب مثل اینکه شما بیشتر از من توی ذهنتون سوال بود اگه&nbsp; یه کمی هم مثل من شیطونی و بازیگوش! بیا با هم جذب کتابخونه بشیم!!!!؟؟</p> text/html 2014-06-11T05:21:22+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی میلادباسعادت امام زمان مبارک باد http://farzinnn.mihanblog.com/post/75 <div><a data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=xSihwe-UR1vNJM&amp;tbnid=tAYwwKG9BkciPM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fbashiran.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DA%25A9%25DB%258C%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25AC%2F&amp;ei=7iaYU6H9LoivPKvcgDg&amp;bvm=bv.68693194,d.ZGU&amp;psig=AFQjCNG70AvehwGCL0OnqscJNTiBotT70w&amp;ust=1402566737749060" class="irc_mutl" style="font-size: 11px;"><img style="margin-top: 67px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIo-3p7fKgaAuHyKQQy8RIKGb6bDFJo5TkcIbCWUc2VHU7vU4sZg" class="irc_mut" height="374" width="623"></a></div><div><br></div><div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">بازآ که دل هنوز به یاد تو دلبر است</span><br><span style="font-size: 10pt;">جان از دریچه نظرم ، چشم بر در است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #cc3366;">بازآ دگر که سیه دیوار انتظار</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #cc3366;">سوزنده ‌تر ز تابش خورشید محشر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">بازآ ، که باز مردم چشمم ز درد هجر</span><br><span style="font-size: 10pt;">در موج خیز اشک چو کشتی ، شناور است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #cc3366;">بازآ که از فراق تو ی غیب از نظر</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #cc3366;">دامن ز خون دیده چو دریای گوهر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">ای صبح مهر بخش دل ، از مشرق امید</span><br><span style="font-size: 10pt;">بنمای رخ که طالعم از شب ، سیاه ‌تر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #cc3366;">زد نقش مهر روی تو بر دل چنان که اشک</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #cc3366;">آیینه ‌دار چهره ‌ات ای ماه منظر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">ای رفته از برابر یاران " مشفقت "</span><br><span style="font-size: 10pt;">رویت به هر چه می ‌نگرم در برابر است</span></p></div> text/html 2014-06-01T06:54:22+01:00 farzinnn.mihanblog.com میثم حسینی خردسالترین عضو کتابخانه عمومی استاد عبدالحسین فرزین http://farzinnn.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><img src="http://www.xum.ir/images/2014/06/02/IMG%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B4%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B56NugI.jpg" alt="IMG۲۰۱۴۰۳۲۴۱۵۰۰۳۵6NugI.jpg" style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; </span><span style="font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="5">مهشید کوچولو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">5ماهه</font></div>